ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/06/2561
ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/06/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน 09/05/2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน 30/04/2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูนแอสัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2 ตำบลดอนลาน 19/04/2561
ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23/03/2561
ประกาศราคากลางการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/03/2561
ประกาศราคากลางปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุุุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลดอนน 05/03/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน 20/09/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน 18/09/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน 18/09/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงกาก่อสร้างถน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12/09/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12/09/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/08/2560
ระกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุ โดยการขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 08/06/2560
ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 16/05/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/05/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา16/02/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09/01/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09/01/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย (ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/11/2559
ประกาศแจ้งราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/11/2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลดอนลาน และหมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ 12/09/2559
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ 06/09/2559
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์(คลองหมอนทอง) หมู่ 1-2 ตำบลลำตะเคียน และโครงการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์(คลองตาโต้) หมู่ 5 ตำบลดอนลาน 04/05/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 12/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 12/04/2559
ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเลขที่เอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ตำบลลำตะเคียน 27/03/2559