ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลส์คอนกรีต หมู่ที่ 1,5 ตำบลดอนลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลส์คอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลลำตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง แจ้งประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน 4 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลลำตะเคียน14 ม.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1,5 ตำบลดอนลาน 14 ม.ค. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลส์คอนกรีต หมู่ที่ 1,5 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07ม.ค.2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลส์คอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07ม.ค.2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าขายเอกสารสอบราคาจ้าง/ประกวดราคาจ้าง/และงานจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีกำหนดให้ต้องขายเอกสาร) 03 ม.ค. 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2 24ธ.ค.2561
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 07ธ.ค.2561
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4 ตำบลดอนลาน 23 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลส์คอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลลำตะเคียน 19 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลส์คอนกรีต หมู่ที่ 1,5 ตำบลดอนลาน 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4 ตำบลดอนลาน 19 พ.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4 ตำบลดอนลาน 16 พ.ย. 61
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศแผนจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กันยายน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สิงหาคม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กรกฎาคม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 มิถุนายน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 พฤษภาคม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมษายน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 มีนาคม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กุมภาพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 มกราคม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ธันวาคม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 พฤศจิกายน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/06/2561
ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/06/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน 09/05/2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน 30/04/2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูนแอสัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2 ตำบลดอนลาน 19/04/2561
ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23/03/2561
ประกาศราคากลางการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/03/2561
ประกาศราคากลางปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุุุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลดอนน 05/03/2561
ประกาศแผนจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน 20/09/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน 18/09/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน 18/09/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงกาก่อสร้างถน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12/09/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12/09/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/08/2560
ระกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุ โดยการขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 08/06/2560
ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 16/05/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/05/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา16/02/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09/01/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09/01/2560
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย (ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14/12/2559
ประกาศแจ้งราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/11/2559
ประกาศแจ้งราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/11/2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลดอนลาน และหมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ 12/09/2559
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ 06/09/2559
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์(คลองหมอนทอง) หมู่ 1-2 ตำบลลำตะเคียน และโครงการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์(คลองตาโต้) หมู่ 5 ตำบลดอนลาน 04/05/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 12/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 12/04/2559
ประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเลขที่เอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ตำบลลำตะเคียน 27/03/2559