หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
ดครงสร้างส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
แผนที่ตั้ง อบต. ติดต่อสอบถาม

โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน

 

นางวันเพ็ญ สบาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน

     

นายเชิดศักดิ์ สาระสันต์
นายพินิจ ลาภปัญญา

นายบุญเสริม นวลพิจิตร

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม