หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
ดครงสร้างส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
แผนที่ตั้ง อบต. ติดต่อสอบถาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 

รายงานติดตามและประเมินผล

รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑