หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
ดครงสร้างส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
แผนที่ตั้ง อบต. ติดต่อสอบถาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐