หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
ดครงสร้างส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
แผนที่ตั้ง อบต. ติดต่อสอบถาม

วิสัยทัศน์พันธกิจ

                          การคมนาคมสะดวก แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  บ้านเมืองสะอาด  น่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                        1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

                        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

                        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                        4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

                        5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

                        6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

                        1. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ขุดลอกรำรางสาธารณะ

                        2. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

                        3. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

                        4. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ดูงาน  ณ กลุ่มสตรีวัดดอนลาน

                        5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                        6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

นโยบายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                         วิสัยทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                         นครแห่งการท่องเที่ยว  มรดกโลกทางวัฒนธรรม   แห่งอาหารที่มีคุณภาพ  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน  และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีสุขอย่างยั่งยืน

                         เป้าประสงค์                 

                          1.  อนุรักษ์มรดกโลกในเขตนครประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเสริมสร้างเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่

                          2.  เพิ่มขีดความสารมารถในการแข่งขันให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

                          3.  สร้างรายได้/อาชีพ และคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

 
านียรนยรนยรนยรนยรนยรนก่