x
 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
ดครงสร้างส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
แผนที่ตั้ง อบต. ติดต่อสอบถาม

กองคลัง

 
 

 

 

นายวิโรจน์ พวงเพียงงาม

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
 

สุมิตตา โอนอ่อน

นางสาวกมณนกร เดินไพร

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

     
นาวสาวศิรินญา พวงเนียม
นางสาวศิริพร แก้วสุวรรณสุข
นางสาวพันธุ์ทิพย์ โพธิ์พันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จ้างเหมา ช่วยงานการเงินและบัญชี
   
นางสาววราภรณ์ ยิ้มพยัฆค์
   
จ้างเหมา ช่วยงานการเงินและบัญชี