หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
ดครงสร้างส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
แผนที่ตั้ง อบต. ติดต่อสอบถาม

 

 

 

 

นายชาญวิทย์ ศรีจันทึก
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
(บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)
 
 
 
 

นางศิริพร แสงอ่อน

 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
(บริหารท้องถิ่นระดับต้น)
 
     
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

พิชยา แก้วมณี

นางสาวรสสุคนธ์ แจ้งจิตร

นางสาวฐิตาพร แย้มทัศนา

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นิติกร ปฏิบัติการ
(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
   

นางรัชดาภรณ์ สำเภาวมาลย์

นายธิติพันธ์ ศรีภมร
นางสาวธัญญารัตน์ รัตนวรรณ

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
     
นายสาทิต ป่าใหญ่
นางสาวพรทิพย์ ลาภานิกรณ์
นายโกมล สุวรรณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
   

 
นางชลธิชา คำฝอย
นายสุขาติ พวงพุ่ม
 
แม่บ้าน
คนงานทั่วไป