หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
ดครงสร้างส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
แผนที่ตั้ง อบต. ติดต่อสอบถาม

ประวัติความเป็นมา
 

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน

ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

ทำเลที่ตั้ง

               องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลานและตำบลลำตะเคียน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนลาน       อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่ ประมาณ  15  กิโลเมตร       ตามถนนสายป่าโมก-สุพรรณบุรี   รายละเอียดตามแผนที่

ทิศเหนือ

จด  ตำบลนาคู

อำเภอผักไห่         

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้

จด  ตำบลบางซ้าย

อำเภอผักไห่         

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก

จด  ตำบลจักราช

อำเภอผักไห่         

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก

จด  ตำบลจรเข้ใหญ่    

อำเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี

 

เนื้อที่     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน  มีเนื้อที่ 26.88  ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

             เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง  จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง  ทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  สำหรับฤดูกาลนั้นคล้ายคลึงกับจังหวัด อื่นๆในภาคกลาง

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

            แหล่งน้ำธรรมชาติ  มีแม่น้ำจากผักไห่ (คลองสุพรรณ 4) ไหลผ่านตำบลดอนลาน ไปสู่อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ลักษณะทางสังคม

           ประชากร

            1.  จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร

    จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลานและตำบลลำตะเคียน มีจำนวนทั้งสิ้น

    3,462  คน  จำแนกเป็นเพศชาย  1,684  คน    และเพศหญิง 1,778  คน

    และมีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ  128  คน ต่อตารางกิโลเมตร

 

            2. จำนวนครัวเรือน

    จำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน มีจำนวนทั้งสิ้น  1,026  ครัวเรือน

    แยกเป็น ตำบลดอนลาน 621 ครัวเรือน ตำบลลำตะเคียน 405  ครัวเรือน