ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศ ผลการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561
ประกาศ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าวทั่วไป
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภททั่วไป
ประกาศ ผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและดำเนินคดี พ.ศ.2561
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงิน
ร่างพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ผักไห่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย
การแบ่งเขตเลือกต้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศรับสมัครบุคคลเช้ารับการคัดเลือดและแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยุติธรรม 13/06/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ เรื่อง การรับสมัคตรสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน 1/03/2560 New
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 20/07/2559 New
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน เรื่องการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัด
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ส่วนการคลัง
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองช่าง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบัญญัติ อบต.ดอนลานเรื่องการตวบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบัญญัติ อบต.ดอนลานเรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน เรื่องการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๓
เอกสาร อบต.ดอนลานเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประโยชน์
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและใบอนุญาตต่างๆ 24/12/2558
ประกาศกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2559 24/12/2558
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 1/12/2558
ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 1/10/2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 1/12/2557

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีต่างๆของ อบต.ดอนลาน

ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ